Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) spolu so všetkými ostatnými zmluvnými dokumentmi vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom.

I. Vymedzenie základných pojmov
Objednávateľ je fyzická osoba, alebo právnická osoba vstupujúca do zmluvného vzťahu s poskytovateľom. Za objednávateľa sú oprávnené konať vždy len osoby uvedené v písomnej zmluve, alebo objednávke, respektíve osoby poverené štatutárom objednávateľa. V rámci týchto VOP, ale i následného vzťahu je objednávateľ označovaný tiež ako zákazník.
Poskytovateľ je spoločnosť Invest MF s. r. o., alebo spoločnosť ProfiToolServis s.r.o. zastupujúce značku ProfiBuilding v zmysle platnej zmluvy (dohody).
Objednávka je dokument, ktorý buď samostatne, alebo s inými zmluvnými dokumentmi, vymedzuje obsah zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom. Poskytovateľ potvrdzuje súhlas s týmito VOP, a preberá na seba práva a povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú.
Dôvernou informáciou sa rozumie akákoľvek informácia o objednávateľovi, ktorú sa poskytovateľ dozvie v súvislosti s napĺňaním predmetu uzatvorenej zmluvy, ktorá nie je verejne prístupná a nie je určená tretím osobám.

II. Predmet zmluvného vzťahu
Predmetom zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom je poskytovanie služieb a materiálov objednávateľovi špecifikovaných v zmluve, alebo písomnej objednávke, podpísanej resp. autorizovanej osobou oprávnenou konať za objednávateľa, a to v súlade s týmito VOP.

III. Objednávanie poskytovaných služieb (produktov) poskytovateľa
Objednávateľ má právo objednať si akékoľvek služby, prípadne tovary nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke poskytovateľa, a to za podmienok uvedených v týchto VOP.
Služba, prípadne tovar poskytovaný poskytovateľom, sa považuje za objednaný doručením podpísanej písomnej zmluvy, alebo objednávky poskytovateľovi vo forme listinného materiálu, alebo e-mailu.
Písomná podpísaná objednávka odovzdaná poskytovateľovi je záväzná, a je ju možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
Práva a povinnosti objednávateľa
Podpísaním zmluvy, alebo objednávky sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť cenu objednaných a poskytnutých služieb i tovarov vrátane nákladov spojených so zabezpečením služieb a tovarov uvedených v zmluve.
Objednávateľ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služieb, o ktorú poskytovateľ objednávateľa požiada.
Práva a povinnosti poskytovateľa
Poskytovateľ je povinný v súlade so zmluvou, alebo objednávkou, prípadne v súlade s inými dokumentmi vymedzujúcimi obsah zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a objednávateľom v súlade s týmito VOP, poskytnúť objednávateľovi služby a tovary v dohodnutom rozsahu a v kvalite, akú si objednaná služba vyžaduje.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude uchovávať v tajnosti a chrániť pred zverejnením dôverné informácie charakterizované v týchto VOP, ktoré sa dozvedel o objednávateľovi pri napĺňaní predmetu zmluvného vzťahu, ibaže mu objednávateľ dal na sprístupnenie týchto informácií tretím osobám písomný súhlas. V prípade udelenia písomného súhlasu podľa VOP, nezodpovedá poskytovateľ za ich ďalšie zverejnenie. Poskytovateľ je zaviazaný predmetné informácie uchovávať v tajnosti len za predpokladu, že sa dozvie, že ide o dôverné informácie. Uvedený zákaz sa netýka sprístupňovania dôverných informácií zamestnancom, alebo iným spolupracovníkom poskytovateľa, ktoré im v nevyhnutnej miere poskytne za účelom plnenia zmluvného záväzku.
Poskytovateľ prehlasuje, že akékoľvek dátové súbory, ktoré sú predmetom zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom služby, chráni primerane v zmysle požiadaviek Zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V. Doba trvania a ukončenie zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah poskytovateľa s objednávateľom trvá po dobu uvedenú v písomnej zmluve. Ak nie je v zmluve uvedená doba trvania zmluvy, má sa za to, že zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom je dohodnutý na dobu neurčitú.
Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú je oprávnená vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu, podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
Pri zmluvnom vzťahu so stanovenou lehotou trvania (napríklad termín odovzdania prác) môže objednávateľ od zmluvy predčasne odstúpiť v prípade, že dôjde k rozporom v spôsobe, alebo rozsahu dojednanej realizácie medzi objednávateľom a poskytovateľom, ktorý nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou.
Dodávateľ môže pri zmluvnom vzťahu so stanovenou lehotou ukončenia predčasne odstúpiť od zmluvy v prípade, že zo strany objednávateľa nie je splnená niektorá z nižšie uvedených podmienok:
– objednávateľ zamedzí prístupu poskytovateľa na miesto realizácie
– objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť pri realizácii potrebnú na zabezpečenie diela
– objednávateľ si neplní dojednané finančné plnenie v termíne, alebo spôsobe
Ukončenie zmluvného vzťahu nemá vplyv na vzájomné vysporiadanie záväzkov objednávateľa a poskytovateľa.

VI. Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny a to najmä zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu, ktorý je pre zmluvu rozhodujúci. V prípade, ak takúto zmenu neoznámia, zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú v prípade, že toto neoznámenie má vplyv na riadne plnenie zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú zo vzájomného zmluvného vzťahu, vrátane jeho prípadných zmien, alebo dodatkov, sporov o platnosť, výklad, alebo zrušenie, vrátane akýchkoľvek nárokov z neho vyplývajúcich, alebo súvisiacich vrátane nároku na náhradu spôsobenej ujmy, alebo škody, alebo sporov o vydanie bezdôvodného obohatenia súvisiaceho s týmto zmluvným vzťahom a jeho prípadných zmien, alebo dodatkov, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní nezávislým rozhodcom stáleho Rozhodcovského súdu pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o., strany sa jeho rozhodnutiu podrobia a jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny VOP. Zmenené VOP vstúpia vždy do platnosti v deň uvedený pod týmito VOP, a poskytovateľ o zmene bude informovať svojich aktívnych zákazníkov e-mailom. Pokiaľ sa bude meniť iba cenník služieb poskytovateľa, vyrozumie vo vzájomnej komunikácii len o zmene cenníka.

Podmienky sú platné od: 01.11.2023